B

Generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Borgerforeningen Lønstrup Fritidslaug
Torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 19.30
Afholdes i foreningshuset ved sportspladsen, Nydalvej 80 i Lønstrup.
Hermed indkaldes til generalforsamlingen for alle borgerforeningens medlemmer. Foreningen er vært ved et lettere traktement.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Bestyrelsens planer for det kommende år
5. Budgettet for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
(på valg: John Larsen, Niels Ejstrup Jensen, Daniel Haslund + 3 suppleanter)
9. Evt.

Indkomne forslag bedes være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på borgerforeninglonstrup@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Referat af generalforsamlingen for Lønstrup borgerforening og fritidslaug torsdag den 28. oktober 2021.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Bestyrelsens planer for det kommende år
5. Budgettet for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
(på valg: John Larsen, Niels Ejstrup Jensen, Daniel Haslund + 3 suppleanter)
9. Evt.


1. Valg af dirigent.
Svend Bjørnager blev valgt som dirigent. Han modtog valget og kunne bekræfte, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet der havde været opslag i mere end fire uger jf. vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning.
Det seneste år har foreningen været hæmmet af de gældende Corona regler og især forsamlingsforbudet. Efter restriktionerne er ophævet planlagde vi en ølsmagning afholdt af vores lokale bryggere. Deres produktion gik galt om måtte kasseres. Vi afholdt i stedet en vinsmagning i borgerhuset. John Larsen og Annette Grumløse lavede tapas og vinkuperen fra Menu i Hjørring holdt et spændende oplæg og havde 12 forskellige vine med. Der var ca. 70 medlemmer til arrangementet, som havde en god aften.
Vi startede op med vores bankospil igen onsdag den 1. september og forsætter med banko hver den første onsdag i måneden frem til og med maj 2022.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Anders Dahl redegjorde og gennemgik det reviderede regnskab, som var udarbejdet af Niels Ejstrup. (Niels var forhindret i at deltage i generalforsamlingen). Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen til regnskabet.

4. Bestyrelsens planer for det kommende år.
Julestjernerne er blevet gennemgået og repareret. De skal snart hænges op i byen, de samme steder som de plejer.
Vi har et fint samarbejde med Vennerne i Svif om at afholde en julefest i Skallerup Hallen. Det plejer at være en hyggelig eftermiddag for familierne der deltager.
I uge 7 afholder vi fastelavn i Skallerup Hallen i samarbejde med Vennerne i Svif. Også her er der en stor tilslutning og børnene har en sjov dag.
Banko fortsætter med spil den første onsdag i hver måned.
Vi håber på at vores lokale brygmestre er klar til at afholde ølsmagning i april/maj måned. Mere herom tilgår på vores Facebook side og via mail til vores medlemmer.
Vi afholder Sct. Hans på stranden i Lønstrup. Vi har et godt samarbejde med turistforeningen om dette arrangement.
I to år har vi måtte aflyse Lønstrup Sommerfest, så vi lægger os i selen til en rigtig god sommerfest med alt det der plejer at ske på Sportspladsen. I år bliver sommerfesten afholdt den 1. 2. og 3. juli (weekenden i uge 26). Bestyrelsen håber på at vores venner og hjælpere er friske på at give en hånd med, for der bliver nok at tage fat på. Vi glæder os!
Vi har løbende arbejdsdage i og omkring borgerhuset og Sportspladsen for at vedligeholde bygningerne og legepladsen.
Bestyrelsen har et stort ønske om at få bygget en stålbuehal på ca. 200 m2. Den skal placeres mellem borgerhuset og legepladsen. Hallen skal være en ”kold” hal til opbevaring af alt vores udstyr og grej til Sommerfesten. Der skal bygges et mindre lokale inden i hallen, som skal være isoleret og opvarmet. Lokalet skal bruges til at afholde bestyrelsesmøder og lign. Det skal også være muligt for andre lokale foreninger at benytte lokalet til lignende aktivitet. Tegningerne er lavet og vi har modtaget 5 tilbud om opførsel af hallen. Den skal så vidt muligt finansieres via fonde. Det er muligt at bestyrelsen selv skal lave en del af arbejdet med byggeriet, for at holde udgifterne nede.

5. Budgettet for det kommende år.
Formand, Anders Dahl fremlagde budgettet for det kommende år. Budgettet blev godkendt af forsamlingen. Det bliver lagt op på foreningens hjemmeside kort efter generalforsamlingen.
Der var en fortegnsfejl i enkelte tal og derved en fejl i resultatet i det fremlagte budget, som vil blive rettet og lagt ud på foreningens hjemmeside kort efter generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af kontingent.
Prisen for at være medlem i Lønstrup Borgerforening og Fritidslaug forbliver på samme beløb som forrige år. 60 kr. pr. person eller 120 kr. pr. husstand. Opkrævningerne til kontingenterne bliver sendt ud via mail i december måned.
7. indkomne forslag.
Bestyrelsen havde modtaget to indkomne forslag forud for generalforsamlingen.
Begge indslag var fra vores lejere på vores grund på Vesterklit i Lønstrup.
Lejerne var tilstede ved generalforsamlingen og ønskede en afklaring på, om de kunne få forlænget deres lejekontrakter. Det har været en lang proces, som var tæt på at nå i mål i 2019, men så døde borgerforeningens advokat og Niels Ejstrup som var bestyrelsens tovholder i forhandlingerne blev syg.
Borgerforeningens bestyrelse har nu hyret en ny advokat ved Hjulman og Kaptajn. Den nye advokat har fået alle sagsakterne, samt al mailkorrespondance fra sagen, og vi forventer snarest at kunne sende en tilbagemelding til vores lejere. Den ene lejekontrakt udløber i 2024. En ny lejekontrakt forventes at være på plads inden udløbet af den gamle kontrakt og gerne før. Det er dog bestyrelsens 1. prioritet at sælge grunden. En mulig køber henvendte sig i sommeren 2021, men pgl. er ikke vendt tilbage. Vi har haft ejendomsmægler fra Danbolig, Kristian Rask, til at vurdere grunden. Hans vurdering ligger på ca. 6 millioner kr.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Kasser, Niels Ejstrup var på valg. Han ønskede ikke at stille op til valget igen. Niels har været medlem af bestyrelsen i ca. 35 år og har i mange år haft kasser posten. Niels har lavet et kæmpe stykke arbejde for borgerforeningen gennem alle årene og vi skylder ham et kæmpe cadeau for al det arbejde han har udført. Kai Kruchow, der er en lokal ildsjæl og har en uddannelse indenfor regnskab blev af bestyrelsen opfordret til at stille op. Han modtog valget og blev valgt ind i bestyrelsen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer, der var på valg var næstformand, John Larsen og sekretær, Daniel Haslund. Begge ønskede genvalg og blev valgt ind igen. De tre suppleanter, Leif Anker Hansen, Birthe Jørgensen og Emil Pedersen var også villige til genvalg og blev alle valgt ind igen.

9. Eventuelt.
Der kom et forslag fra Skallerup Spejderne. Bestyrelsen havde doneret to telte, som var til brug for spejderne og andre lokale foreninger. Forslaget gik på om det var muligt at få indkøbt nogle opbevaringskasser til de to telte, så de ikke tog skade, når de blev opbevaret. Det blev aftalt, at Skallerup Spejderne skulle undersøge hvilke muligheder der var for opbevaring og derefter skrive en ansøgning til bestyrelsen om deres ønske.

Der blev spørgsmål om antallet af julestjerner kunne hæves. Anders Dahl svarede hertil, at vi har 31 julestjerner og indkøb af nye er dyrt. En julestjerne koster ca. 5.000 kr. plus vedligehold. Bestyrelsen synes at antallet passer til byen og ønsker ikke at bruge yderligere penge på julestjerne.

Referent
Daniel Haslund
 
 
Borgerforeningen