B

Vedtægter

 
 
 
Advokaterne Bryggergade
Bryggergade 2, 9800 Hjørring

THH/JT
21033


                                               V E D T Æ G T E R
                                                            For
                          BORGERFORENINGEN: LØNSTRUP FRITIDSLAUG

                                                            -------


Navn
§ 1.

Lønstrup Borgerforening er stiftet 27 juni 1911 og har hjemsted i Lønstrup og Hjørring kommune.

Den 23. oktober 1991 blev Lønstrup Borgerforening og Foreningen Lønstrup Fritidslaug sammenlagt og ændrede navn til:

                        BORGERFORENINGEN: LØNSTRUP FRITIDSLAUG
                        ___________________________________________
  Formål
§ 2.

Foreningens formål er at fremme og varetage fælles interesser og rettigheder for borgerne i Lønstrup, samt at administrere foreningens faste ejendomme.


Medlemsret
§ 3.

Som medlem af foreningen kan optages alle personer med interesse for anliggender i Lønstrup.

Medlemskabet af foreningen etableres ved henvendelse til foreningens bestyrelse.

Eksklusion
§ 4.

Bestyrelsen kan, når den finder det påkrævet, og flertallet af dens medlemmer stemmer herfor, udelukke et medlem af foreningen. Den udelukkede har ret til at få eksklusionen behandlet på førstkommende generalforsamling. Afgørelsen på denne sker ved almindeligt stemmeflertal. Afgørelsen er endelig og inappellabel.


Kontingent
§ 5.

Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Foreningens regnskabsår får fra 1. Oktober til 30. September. Medlemskab følger regnskabsåret.


Bestyrelse
§ 6.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 3 vælges på ulige årstal, medens 4 vælges på lige årstal.
På hvert års generalforsamling vælges 3 suppleanter.


Konstituering
§ 7.

Bestyrelsen vælger af sin midte foreningens formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen fører sædvanlig forhandlingsprogokol.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede.


Tegningsregel
§ 8.

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.


Generalforsamling
§ 9.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og årlig generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering i Vendsyssel Tidende mindst 1 måned forud for generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved opslag i byen mindst 1 måned forud for generalforsamlingens afholdelse.
Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 22 oktober 2009

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Bestyrelsens planer for det kommende år.
5. Budgettet for det kommende år.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer.
9. Eventuelt.


Ekstraordinær generalforsamling
§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 30 medlemmer af foreningen til bestyrelsen skriftligt indgiver nærmere motiveret begæring herom. Bestyrelsen skal inden 14 dage efter begæringens fremsættelse indkalde til generalforsamling med angivelse af dagsorden.


Beslutningsdygtighed
§ 11.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af mødte medlemmer. Beslutninger træffes ved simpel afstemning.

Stemmelighed betragtes som forkastelse.

Dirigenten fastsætter afstemningsformen.

Ændringer af nærværende vedtægter samt beslutning om salg og pantsætning af foreningens ejendomme kræver, at mindst 1/3 af foreningens medlemmer er mødt, og ¾ af de mødte stemmer for vedtagelsen.

Er et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke mødt, men vedtagelsen sker med ¾ af de afgivne stemmer, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse sker endeligt, såfremt ¾ af de mødte stemmer for forslaget.


Foreningens ophævelse
§ 12.

Beslutning om foreningens ophævelse kan kun tages på en dertil særligt indvarslet generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst 1/3 af medlemmer er til stede, og mindst ¾ af disse stemmer for foreningens oplæsning. Er ikke mindst 1/3 af medlemmerne til stede, men ¾ af de mødte har stemt for opløsningen, indkaldes til ny generalforsamling, hvor den endelige opløsning vedtages, såfremt ¾ af de mødte stemmer for opløsningen.
Den generalforsamling, der beslutter foreningens opløsning, træffer afgørelse om anvendelse af foreningens formue, der ingensinde kan anvendes til deling mellem medlemmerne.


Ved foreningens ophævelse anvendes foreningens formue til almene formål.
Ændret på generalforsamling d. 25/10-08

Således vedtaget på generalforsamlinger den 23. oktober 1991.
Borgerforeningen